Disclaimer en Privacy

De website van de Van der Poll advies is uitsluitend bedoeld als naslagwerk. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op onze website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. De informatie op de website van Van der Poll advies kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies op maat.

Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Van der Poll advies van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de website, kan Van der Poll advies geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft.

Van der Poll advies kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op onze website.

Hoewel het streven van Van der Poll advies er op is gericht dat de website continu toegankelijk is, kan Van der Poll advies ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website van Van der Poll advies kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via de website van Van der Poll advies naar websites van andere organisaties gaat, wijst Van der Poll advies u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties, dat Van der Poll advies niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat Van der Poll advies geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van mijn website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.

Ik streef er altijd naar om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten zijn zonder typ-, bereken- en/ of ontwerpfouten; helaas kunnen wij dit niet altijd voorkomen. U kunt mij op de hoogte stellen van eventuele fouten op de website.  Op het moment dat ik op de hoogte ben gebracht van een eventuele fout of fouten zorg ik ervoor dat dit binnen 5 dagen is hersteld.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze websites worden ontleend. Hoewel ik zorgvuldigheid in acht neem bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maak van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ik niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Van der Poll advies garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Van der Poll advies wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer Van der Poll advies op deze website links naar websites van derden weergeef, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door mij worden aanbevolen. Van der Poll advies aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Van der Poll advies niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.vanderpolladvies.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

Van der Poll advies behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Poll advies. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Van der Poll advies behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, ten alle tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter standplaats Breda.

Van der Poll advies acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van groot belang.  Ik verwerk informatie en gegevens over mijn klant zorgvuldig en houd me hierbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en mijn website maakt gebruik van deze cookies. De cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend bij een volgend bezoek aan de betreffende website. De informatie die met behulp van de cookies is verzameld, kan bij een volgend bezoek gebruikt worden om bijvoorbeeld uw inloggegevens te onthouden.  Anderzijds gebruikt Van der Poll advies deze informatie om het gedrag van de bezoekers te analyseren en zo de samenstelling van de website aan te passen op het gedrag van de bezoekers.