Het plannen van uw inkomen

Aan de hand van o.a. uw huidige inkomenssituatie, toekomstige wensen en doelstellingen en uw beleggingshorizon en risicobereidheid, maak ik een schets van het te verwachten verloop van uw inkomens- en vermogenspositie. Ook bereken ik wat de financiele gevolgen zijn indien u onverhoopt arbeidsongeschikt mocht worden, komt te overlijden, in de WW geraakt, of in een echtscheiding verwikkeld raakt. Vervolgens stelt Van der Poll advies een totaalrapport op hoe u uw kansen kunt benutten en uw risico’s kunt verminderen of geheel buiten de deur kunt houden (verzekeren). Woonlastenarbeidsongeschiktheidsverzekeringen, (direct ingaande of expirerende) lijfrenteverzekeringen, screnen van lopende spaar-en/of beleggingsverzekeringen (woekerpolissen), overlijdensrisicoverzekeringen, pensioenverzekeringen, ed. zijn instrumenten die hierbij een nadrukkelijke rol spelen. Maar ook het hebben van een (veroudert) testament, een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden met verrekenbedingen, ed. zijn hierbij essentieel. Heb ik alle kennis in huis om dit alles voor u te doen. Nee, natuurlijk niet. Dat hoeft ook niet. Maar ik kan wel uw rots in de branding zijn als adviseur bij uitstek om dit nu eindelijk en voor altijd eens goed uit de doeken te doen en cijfermatig inzichtelijk te maken in samenwerking met vakspecialisten uit mijn meer dan 25 jarig bestaand netwerk. Ik adviseer en bemiddel. Ik ben uw financiele huisarts in samenwerking met specialisten om mij heen. Wanneer denkt u wat nodig te hebben is een essentiele vraag. Een andere is: wanneer denkt u wat te ontvangen en van wie?

Wist u dat………met betrekking tot arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, overlijden gekoppeld aan uw hypotheek
Wist u dat de kans op 6 maanden arbeidsongeschikt geraken tijdens uw werkzame leven 35% bedraagt; 5 jaar AO geraken tijdens uw werkzame leven 15% bedraagt; de kans op overlijden 9% is tijdens uw werkzame leven. Daarmee is de kans op AO geraken tijdens uw werkzame leven 7 keer groter dan de kans op overlijden. Wist u dat arbeidsongeschiktheid samen met werkeloosheid in bijna 40% van de gevallen de oorzaak is van gedwongen verkoop van de eigen woning. Gedwongen verkoop van de eigen woning als gevolg van overlijden vindt slechts in 2% van de gevallen plaats. Wist u dat de kans op gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid relatief groot is voor de leeftijdsgroep 35 tot 45 jaar. De leeftijdsgroep vanaf 45 jaar komt relatief vaker in de IVA. De kans op het vinden van een passende baan voor de groep gedeeltelijk arbeidsongeschikten klein is. Meer dan 75% van deze groep werkt niet; zij benutten dus 0% van de resterende verdiencapaciteit. Naast de 57% niet-werkenden werkt bijna 23% van de groep gedeeltelijk arbeidsongeschikten onvoldoende (minder dan 50%). Dit zijn cijfers uit de Callas courant van januari 2017. Veel mensen zijn wellicht zelfs oververzekerd voor overlijden maar onderverzekerd voor AO; dat is mijn eerste indruk die ik zeer vaak analyseer.

U hoort of zegt dit wellicht zelf ook: “Als ik door het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt word verklaard, dan keert de woonlastenverzekering ook niet uit”. Dat is een fabel. Feit is dat indien u de keuze maakt voor een beroepsdekking de kans bijzonder groot is dat de woonlastenverzekering gewoon uitkeert. U hoort of zegt wellicht zelf ook: “Ik word niet arbeidsongeschikt”. Dat is een fabel. Feit is dat 1 op de 7 werknemers voor een langere tijd van 5 jaar of langer AO worden  (landelijke cijfers UWV). U hoort of zegt wellicht zelf ook: “Als het fout gaat dan heb ik altijd nog NHG”. Dat is een fabel. Het klopt dat NHG onder bepaalde omstandigheden borg staat voor de eventuele schuld na gedwongen verkoop van de eigen woning. De woonlastenverzekering zorgt er juist voor dat u uw woonhuis niet gedwongen hoeft te verkopen. U kunt rustig blijven wonen. U hoort of zegt wellicht zelf ook: “Als ik gedeeltelijk AO word, dan kan ik altijd nog wel wat werken”. Dat is een fabel. Feit is dat werken bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in de praktijk erg lastig is. Slechts 1,4% van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten werkt volledig. Bijna 60% werkt helemaal niet (terwijl ze dit best zouden willen). Werkgevers kiezen voor gezond personeel.

Zeer binnenkort (verwachting maart – april 2017) introduceert Van der Poll advies een nieuw product op het gebied van arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. Uniek in de markt. Ik ga hiermee voor u het verschil maken. Ik breng uw arbeidsongeschiktheidsrisico’s visueel en begrijpelijk in kaart. Totaal 4 AO-scenario’s en 1 WW-scenario worden door mij in een adviesrapport voorzien van 3 verzekeringsmogelijkheden waar u uit kunt kiezen inclusief een aanbiedingsbrief bij de aan te vragen hypotheekofferte. Elk scenario wordt voorzien van een persoonlijke instroomkans. Deze instroomkans wordt bepaald op basis van uw leeftijd, uw werkkring en actuele UWV-instroomcijfers. Tevens kan ik een bestaande WGA hiaatverzekering, excedentdekking of reeds lopende voorziening invoeren (deze verzekeringen zijn misschien voor u geregeld via uw werkgever). Voor uw overlijdensrisicoverzekering(en) breng ik altijd een van de drie meest voordelige verzekeringsoplossingen in kaart. Ik geloof niet in het hebben van maar 1 overlijdensrisicoverzekering; in ons huidige ingewikkelde inkomstenbelastingwetgevingssysteem pleit ik voor het aangaan van meerdere overlijdensrisicoverzekeringen gekoppeld aan de resterende looptijden van al uw hypotheekdelen. M.i. kan het niet zo zijn dat mensen met een hypotheek van voor 2012 maar 1 hypotheekdeel hebben uitstaan en als er al meerdere hypotheekdelen afgesloten zijn deze bijna nooit aflopend kunnen zijn op dezelfde einddatum. Maatwerk dus.

Pensioen, (direcht ingaande of expirerende) lijfrenteverzekeringen/-rekeningen, gouden handdruk verzekeringen/-rekeningen
De wetgeving op pensioengebied wijzigt in razendsnel tempo. Weet u wat dit voor uw pensioen betekend? Eindloon-, middelloonregeling of opbouw op basis van een beschikbare premie? Prepensioen? Ik optimaliseer uw oudedagsvoorzieningen niet door deze vragen individueel te beantwoorden, maar door eerst uw gehele inkomenssituatie in kaart te brengen. Aan de hand daarvan kan bepaald worden wat het ideale pensioen is en hoe dat gerealiseerd kan worden.

Ik help u graag met het berekenen van uw pensioentekort en ik offereer op maat wat u daaraan kunt doen. Uw lopende oud en nieuw regime lijfrente(koopsom)verzekeringen worden door mij gescreend. Netto geld polissen kunnen worden aangeboden.

Regelmatig ontvang ik klanten die te maken krijgen met verlies van hun baan en de ontvangst van een gouden handdruk. Samen met u bekijk ik welke oplossing de beste voor uw situatie is (uitkeren ineens of de aankoop van een lijfrente of een combinatie, starten eigen bedrijf). Als gekozen word voor een lijfrente kan ik zeer gunstige condities bedingen voor de uitkering en als u kiest voor uw eigen stamrechtBV, voor de belegging.

Als u werknemer bent is het verstandig om goed na te gaan wat u werkgever voor u verzekerd heeft. Is een arbeidsongeschiktheidspensioen van toepassing? Is een overlijdensrisicoverzekering binnen uw pensioen van toepassing of is dit slechts alleen verzekerd tijdens uw dienstverband maar niet daarna (beschikbare premieregelingen)? Ik zal al deze en andere elementen meenemen binnen uw financieel plan.

Op http://www.mijnpensioenoverzicht.nl (u logt in met uw digid) treft u het door u opgebouwde pensioen aan van al uw pensioenverzekeraars. Indien u gaat of bent gescheiden dient u rekening te houden met het gegeven dat u op deze site wellicht nog niet ziet dat een deel van uw pensioen inmiddels toekomt of zal gaan toekomen aan uw ex partner. Op pensioenkijker.nl treft u ook meer informatie over uw pensioen aan. Pensioenuitvoerders moeten pensioengerechtigden vanaf 2017 jaarlijks informatie verstrekken in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht. Met het door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde ‘Uniform Pensioenoverzicht Pensioengerechtigden 2017’ voldoen pensioenuitvoerders aan deze wettelijke verplichting.

Pensioenadvies word door mij aan u vertrekt in samenwerking met uw pensioenadviseur of experts uit mijn eigen netwerk. Ik ben uw bemiddelaar voor de producten/verzekeringen en deze experts zijn de adviseur. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar ouderdomspensioen, maar tevens naar nabestaandenpensioen (weduwnaar-. weduwe-, en wezenpensioen) en arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor DGA speelt de vraag of pensioen bij een externe verzekeraar wordt ondergebracht of dat er gekozen gaat worden voor een eigen pensioenBV. Ik merk dat er niet altijd wordt stil gestaan bij het flinke fiscale nadeel dat kan ontstaan bij pensioen in eigen beheer als bijvoorbeeld de begunstigden van het pensioen voortijdig overlijden. Dan blijft er na heffing van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting in box II en successierecht niet veel meer over van de pensioenpot. En dat terwijl deze heffingen voorkomen kunnen worden! Pensioen is een vak en niet iets wat je er even bij doet; vandaar mijn insteek tot zeer nauwe samenwerkingen op dit gebied.

Ondernemers
Moet de eigenaar van een eenmanszaak gebruik maken van de (fiscale) oudedags reserve? Pensioen in eigen beheer of verzekeren? Of beide? Van der Poll advies kan u nader adviseren in samenwerking met uw accountant of belastingadviseur en in samenwerking met zeer ervaren (master) financieel planners.

Zorgverzekeringen en schadeverzekeringen
Van der Poll adviseert en bemiddelt niet in zorgverzekeringen en schadeverzekeringen. Maar deze verzekeringen zeggen wel iets over uw inkomenspositie in enig jaar. Het al of niet hebben van een gezinsongevallenverzekering bijvoorbeeld kan uw inkomen beinvloeden. Het niet verzekeren van zorg kan dat eveneens. Ik werk met een aantal schade-adviseurs en -bemiddelaars samen om voor u het beste op tafel te krijgen. Maar u mag ook zelf uw schade-adviseur kiezen; geen enkel probleem.

NIBUD
Op de site van NIBUD kunt u zelf uw netto besteedbaar inkomen berekenen. Dit NBI is voor mij een belangrijk uitgangspunt bij de berekening van de betaalbaarheid van uw hypotheeklasten. Het is verstandig mij het invulformulier te doen toekomen zodat ik deze vooraf kan bestuderen. In rubriek downloads op mijn site treft u het begrotingsformulier ter invulling aan.
U treft op de site van Nibud een keur aan informatie aan over vele uiteenlopende onderwerpen. Van het maken van een begroting tot het maken van een huishoudboekje. Informatie over het starten van een bedrijf. Een aanrader.